Usage statistics for torbellino4.com

Summary Period: March 2020
Generated 28-Mar-2020 05:20 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 2207
Total Files 929
Total Pages 1491
Total Visits 1065
Total kB Files 3143
Total Unique Sites 667
Total Unique URLs 31
Total Unique Referrers 53
Total Unique User Agents 125
. Avg Max
Hits per Hour 3 74
Hits per Day 78 174
Files per Day 33 79
Pages per Day 53 141
Sites per Day 23 66
Visits per Day 38 59
kB Files per Day 112 559
Hits by Response Code
Code 200 - OK 42.09% 929
Code 206 - Partial Content 0.23% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 1
Code 304 - Not Modified 1.45% 32
Code 404 - Not Found 55.82% 1232
Code 500 - Internal Server Error 0.36% 8

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 68 3.08% 41 4.41% 53 3.55% 41 3.85% 44 6.60% 95 3.02%
2 81 3.67% 31 3.34% 48 3.22% 40 3.76% 46 6.90% 62 1.98%
3 74 3.35% 31 3.34% 48 3.22% 43 4.04% 48 7.20% 83 2.65%
4 65 2.95% 32 3.44% 48 3.22% 29 2.72% 36 5.40% 40 1.29%
5 55 2.49% 28 3.01% 36 2.41% 33 3.10% 42 6.30% 35 1.12%
6 82 3.72% 37 3.98% 62 4.16% 36 3.38% 43 6.45% 200 6.37%
7 36 1.63% 9 0.97% 20 1.34% 20 1.88% 30 4.50% 41 1.29%
8 35 1.59% 13 1.40% 20 1.34% 19 1.78% 27 4.05% 51 1.62%
9 47 2.13% 15 1.61% 26 1.74% 26 2.44% 44 6.60% 57 1.80%
10 134 6.07% 58 6.24% 73 4.90% 39 3.66% 49 7.35% 117 3.73%
11 54 2.45% 27 2.91% 37 2.48% 32 3.00% 45 6.75% 51 1.63%
12 82 3.72% 29 3.12% 47 3.15% 46 4.32% 63 9.45% 90 2.85%
13 56 2.54% 20 2.15% 36 2.41% 36 3.38% 50 7.50% 61 1.94%
14 78 3.53% 47 5.06% 59 3.96% 31 2.91% 45 6.75% 159 5.07%
15 98 4.44% 46 4.95% 70 4.69% 59 5.54% 63 9.45% 106 3.37%
16 79 3.58% 29 3.12% 58 3.89% 36 3.38% 49 7.35% 64 2.03%
17 65 2.95% 26 2.80% 44 2.95% 43 4.04% 58 8.70% 115 3.66%
18 167 7.57% 79 8.50% 141 9.46% 56 5.26% 55 8.25% 559 17.78%
19 85 3.85% 29 3.12% 52 3.49% 48 4.51% 66 9.90% 82 2.60%
20 77 3.49% 20 2.15% 53 3.55% 41 3.85% 56 8.40% 83 2.66%
21 174 7.88% 58 6.24% 134 8.99% 47 4.41% 56 8.40% 299 9.52%
22 56 2.54% 24 2.58% 39 2.62% 38 3.57% 43 6.45% 31 1.00%
23 102 4.62% 52 5.60% 74 4.96% 51 4.79% 63 9.45% 266 8.45%
24 96 4.35% 50 5.38% 71 4.76% 50 4.69% 60 9.00% 93 2.95%
25 69 3.13% 26 2.80% 35 2.35% 33 3.10% 51 7.65% 83 2.66%
26 92 4.17% 38 4.09% 52 3.49% 44 4.13% 57 8.55% 124 3.95%
27 80 3.62% 26 2.80% 44 2.95% 40 3.76% 53 7.95% 78 2.48%
28 20 0.91% 8 0.86% 11 0.74% 8 0.75% 16 2.40% 17 0.55%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 71 3.22% 1 28 3.01% 1 48 3.22% 2 48 1.52%
1 2 61 2.76% 1 28 3.01% 1 40 2.68% 2 65 2.06%
2 3 109 4.94% 1 46 4.95% 2 71 4.76% 4 122 3.87%
3 2 78 3.53% 1 30 3.23% 1 49 3.29% 2 61 1.95%
4 3 92 4.17% 1 45 4.84% 2 57 3.82% 6 158 5.02%
5 2 59 2.67% 0 24 2.58% 1 39 2.62% 2 62 1.96%
6 6 176 7.97% 2 82 8.83% 4 139 9.32% 15 416 13.24%
7 2 79 3.58% 1 39 4.20% 2 57 3.82% 4 113 3.61%
8 3 97 4.40% 1 39 4.20% 1 53 3.55% 5 131 4.16%
9 6 190 8.61% 3 106 11.41% 5 155 10.40% 16 435 13.84%
10 3 103 4.67% 1 40 4.31% 2 71 4.76% 5 130 4.14%
11 4 123 5.57% 2 79 8.50% 3 98 6.57% 12 335 10.67%
12 2 70 3.17% 1 33 3.55% 1 44 2.95% 3 97 3.07%
13 3 84 3.81% 1 29 3.12% 2 60 4.02% 3 89 2.83%
14 2 75 3.40% 0 25 2.69% 1 44 2.95% 3 85 2.71%
15 3 96 4.35% 1 42 4.52% 2 69 4.63% 3 96 3.06%
16 2 65 2.95% 1 30 3.23% 1 47 3.15% 3 88 2.81%
17 2 80 3.62% 1 29 3.12% 1 55 3.69% 2 69 2.20%
18 2 71 3.22% 0 20 2.15% 1 42 2.82% 2 46 1.46%
19 4 126 5.71% 1 29 3.12% 2 57 3.82% 3 97 3.09%
20 2 80 3.62% 1 30 3.23% 1 49 3.29% 3 88 2.79%
21 3 91 4.12% 1 29 3.12% 2 64 4.29% 7 204 6.47%
22 2 62 2.81% 0 18 1.94% 1 38 2.55% 2 45 1.42%
23 2 69 3.13% 1 29 3.12% 1 45 3.02% 2 65 2.05%

Top 22 of 31 Total URLs
# Hits kB F URL
1 667 30.22% 370 11.77% /
2 27 1.22% 82 2.60% /stats/
3 16 0.72% 299 9.51% /stats/usage_201905.html
4 15 0.68% 143 4.53% /stats/usage_201907.html
5 15 0.68% 131 4.18% /stats/usage_202002.html
6 14 0.63% 135 4.28% /stats/usage_201904.html
7 14 0.63% 123 3.92% /stats/usage_201911.html
8 13 0.59% 124 3.94% /stats/usage_201812.html
9 13 0.59% 128 4.06% /stats/usage_201906.html
10 13 0.59% 110 3.50% /stats/usage_201909.html
11 13 0.59% 110 3.50% /stats/usage_201912.html
12 12 0.54% 116 3.70% /stats/usage_201901.html
13 12 0.54% 118 3.76% /stats/usage_201902.html
14 11 0.50% 100 3.18% /stats/usage_201908.html
15 10 0.45% 96 3.05% /stats/usage_201903.html
16 10 0.45% 85 2.69% /stats/usage_201910.html
17 10 0.45% 87 2.76% /stats/usage_202001.html
18 9 0.41% 87 2.77% /stats/usage_201811.html
19 8 0.36% 77 2.46% /stats/usage_201809.html
20 8 0.36% 74 2.36% /stats/usage_201810.html
21 8 0.36% 61 1.95% /stats/usage_202003.html
22 1 0.05% 1 0.02% /phpmyadmin/print.css

Top 10 of 31 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 667 30.22% 370 11.77% /
2 16 0.72% 299 9.51% /stats/usage_201905.html
3 15 0.68% 143 4.53% /stats/usage_201907.html
4 14 0.63% 135 4.28% /stats/usage_201904.html
5 15 0.68% 131 4.18% /stats/usage_202002.html
6 13 0.59% 128 4.06% /stats/usage_201906.html
7 13 0.59% 124 3.94% /stats/usage_201812.html
8 14 0.63% 123 3.92% /stats/usage_201911.html
9 12 0.54% 118 3.76% /stats/usage_201902.html
10 12 0.54% 116 3.70% /stats/usage_201901.html

Top 10 of 21 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 667 30.22% 592 80.22% /
2 27 1.22% 14 1.90% /stats/
3 12 0.54% 10 1.36% /stats/usage_201901.html
4 16 0.72% 10 1.36% /stats/usage_201905.html
5 15 0.68% 10 1.36% /stats/usage_202002.html
6 13 0.59% 9 1.22% /stats/usage_201812.html
7 12 0.54% 8 1.08% /stats/usage_201902.html
8 14 0.63% 8 1.08% /stats/usage_201904.html
9 13 0.59% 8 1.08% /stats/usage_201906.html
10 15 0.68% 8 1.08% /stats/usage_201907.html

Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 667 30.22% 579 79.10% /
2 27 1.22% 16 2.19% /stats/
3 13 0.59% 10 1.37% /stats/usage_201812.html
4 15 0.68% 10 1.37% /stats/usage_202002.html
5 12 0.54% 9 1.23% /stats/usage_201901.html
6 12 0.54% 9 1.23% /stats/usage_201902.html
7 14 0.63% 8 1.09% /stats/usage_201904.html
8 16 0.72% 8 1.09% /stats/usage_201905.html
9 15 0.68% 8 1.09% /stats/usage_201907.html
10 14 0.63% 8 1.09% /stats/usage_201911.html

Top 30 of 667 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 76 3.44% 46 4.95% 196 6.25% 31 2.91% aurum103.a.ahrefs.com
2 72 3.26% 29 3.12% 195 6.20% 1 0.09% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
3 42 1.90% 0 0.00% 17 0.53% 0 0.00% 185.234.218.174
4 41 1.86% 14 1.51% 19 0.60% 19 1.78% 95-108-213-1.spider.yandex.com
5 39 1.77% 29 3.12% 126 4.01% 24 2.25% aurum022.a.ahrefs.com
6 38 1.72% 36 3.88% 22 0.69% 2 0.19% siteaudit.crawler.semrush.com
7 27 1.22% 26 2.80% 119 3.78% 1 0.09% ninja-crawler25.webmeup.com
8 27 1.22% 20 2.15% 124 3.94% 1 0.09% ns528230.ip-158-69-241.net
9 22 1.00% 9 0.97% 11 0.34% 5 0.47% 193.58.239.35.bc.googleusercontent.com
10 21 0.95% 8 0.86% 61 1.95% 10 0.94% 178-154-200-101.spider.yandex.com
11 21 0.95% 5 0.54% 10 0.31% 4 0.38% 185.130.226.30
12 21 0.95% 1 0.11% 8 0.24% 1 0.09% 185.39.10.73
13 20 0.91% 11 1.18% 10 0.32% 9 0.85% 141-8-183-43.spider.yandex.com
14 20 0.91% 2 0.22% 9 0.28% 1 0.09% ip97.ip-51-83-207.eu
15 19 0.86% 5 0.54% 43 1.37% 9 0.85% crawl26.bl.semrush.com
16 19 0.86% 0 0.00% 7 0.24% 19 1.78% generositycool.com
17 18 0.82% 5 0.54% 16 0.51% 8 0.75% crawl18.bl.semrush.com
18 17 0.77% 2 0.22% 7 0.21% 9 0.85% 216.244.66.240
19 17 0.77% 12 1.29% 9 0.28% 11 1.03% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
20 17 0.77% 5 0.54% 45 1.43% 6 0.56% crawl17.bl.semrush.com
21 17 0.77% 6 0.65% 24 0.78% 7 0.66% crawl32.bl.semrush.com
22 17 0.77% 5 0.54% 24 0.76% 7 0.66% crawl4.bl.semrush.com
23 16 0.72% 7 0.75% 62 1.97% 8 0.75% crawl16.bl.semrush.com
24 16 0.72% 4 0.43% 24 0.75% 7 0.66% crawl31.bl.semrush.com
25 15 0.68% 8 0.86% 7 0.21% 7 0.66% bot.semrush.com
26 15 0.68% 10 1.08% 8 0.25% 9 0.85% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
27 15 0.68% 7 0.75% 42 1.34% 7 0.66% crawl24.bl.semrush.com
28 15 0.68% 4 0.43% 24 0.77% 8 0.75% crawl3.bl.semrush.com
29 15 0.68% 6 0.65% 24 0.76% 8 0.75% crawl8.bl.semrush.com
30 15 0.68% 5 0.54% 51 1.61% 8 0.75% crawl9.bl.semrush.com

Top 10 of 667 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 76 3.44% 46 4.95% 196 6.25% 31 2.91% aurum103.a.ahrefs.com
2 72 3.26% 29 3.12% 195 6.20% 1 0.09% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
3 15 0.68% 12 1.29% 174 5.53% 1 0.09% spider-13.lipperhey.com
4 39 1.77% 29 3.12% 126 4.01% 24 2.25% aurum022.a.ahrefs.com
5 27 1.22% 20 2.15% 124 3.94% 1 0.09% ns528230.ip-158-69-241.net
6 27 1.22% 26 2.80% 119 3.78% 1 0.09% ninja-crawler25.webmeup.com
7 16 0.72% 7 0.75% 62 1.97% 8 0.75% crawl16.bl.semrush.com
8 21 0.95% 8 0.86% 61 1.95% 10 0.94% 178-154-200-101.spider.yandex.com
9 15 0.68% 5 0.54% 51 1.61% 8 0.75% crawl9.bl.semrush.com
10 17 0.77% 5 0.54% 45 1.43% 6 0.56% crawl17.bl.semrush.com

Top 30 of 53 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2060 93.34% - (Direct Request)
2 37 1.68% http://torbellino4.com/
3 20 0.91% http://www.google.com/
4 10 0.45% http://torbellino4.com
5 9 0.41% https://sanitarywork.ru/i.php
6 7 0.32% http://www.torbellino4.com/
7 4 0.18% http://anti-crisis-seo.com
8 2 0.09% http://prookhotu.ru/category/legavye
9 2 0.09% http://prookhotu.ru/yumor/prikol-na-oxote-9.html
10 2 0.09% https://cumir.ru/rejchel-zoi
11 2 0.09% https://ilovediscovery.ru/page/na-predele-spasateli-parashyutisty-1-sezon-2-seriya
12 2 0.09% https://ilovediscovery.ru/page/tayny-boevyh-iskusstv-2-sezon-1-seriya-tayland-muay-tay
13 2 0.09% https://med-bolnica.ru/analiz-krovi-obnaruzhivaet-rannij-rak-yaichnikov/
14 2 0.09% https://moypodrostok.ru/psishologiya-podrostka/otnosheniya-v-seme-podrostka-vsyo-prosto
15 2 0.09% https://navigatorlaw.ru/zakon/budjetniy-kodeks_118/
16 2 0.09% https://navigatorlaw.ru/zakon/lesnoy-kodeks_73/
17 2 0.09% https://navigatorlaw.ru/zakon/nk_409/
18 2 0.09% https://tasmed.ru/htlaeh_of_eht_dlihc/samuart_at_nerdlihc/index_dilpt25_dicer2092.html
19 2 0.09% https://tasmed.ru/national_medicine/house_medicines/index_tplid25_recid2544.html
20 2 0.09% https://zhit-budete.ru/pitanie/iz-chego-sdelana-zhvachka
21 2 0.09% https://zhit-budete.ru/udivitelnye-fakty/chelovek-vyzhil-posle-togo-kak
22 1 0.05% http://bpp.jp/miko/maro/blog.cgi
23 1 0.05% http://diendan.ceogroup.com.vn/index.php
24 1 0.05% http://forum.apiakademie.com/memberlist.php
25 1 0.05% http://forum.wyrobynaturalne.eu/member.php
26 1 0.05% http://lostinthemythicisland.com/forum/index.php
27 1 0.05% http://prookhotu.ru/tag/vesna
28 1 0.05% http://wishfactorllc.com/cheap-viagra-generic
29 1 0.05% http://www.iittalantanssi.net/2016/04/10/moikka-maailma/
30 1 0.05% http://www.satellite.com.pk/product-details/dissecting-scissors-4/

Top 15 of 125 Total User Agents
# Hits User Agent
1 374 16.95% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 370 16.76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 190 8.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
4 92 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 72 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
6 68 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-image/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
7 66 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; Clarabot/1.4; +http://www.clarabot.info/bots)
8 44 1.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 42 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
10 41 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
11 38 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
12 38 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 38 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-SA/0.97; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 38 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
15 37 1.68% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Usage by Country for March 2020

Top 20 of 20 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 1320 59.81% 579 62.33% 2218 70.57% Commercial (com)
2 393 17.81% 170 18.30% 243 7.72% Unresolved/Unknown
3 117 5.30% 60 6.46% 220 6.99% Germany
4 106 4.80% 29 3.12% 156 4.96% Network (net)
5 86 3.90% 8 0.86% 35 1.10% Turkey
6 66 2.99% 22 2.37% 191 6.08% Hungary
7 38 1.72% 21 2.26% 20 0.64% Czech Republic
8 36 1.63% 15 1.61% 36 1.14% European Union
9 22 1.00% 19 2.05% 13 0.43% Russian Federation
10 8 0.36% 3 0.32% 4 0.12% British Indian Ocean Territory
11 4 0.18% 2 0.22% 2 0.08% China
12 3 0.14% 0 0.00% 1 0.03% Kyrgyzstan
13 1 0.05% 1 0.11% 1 0.02% Non-Profit (org)
14 1 0.05% 1 0.11% 1 0.02% France
15 1 0.05% 1 0.11% 1 0.03% Indonesia
16 1 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Japan
17 1 0.05% 1 0.11% 1 0.03% New Caledonia
18 1 0.05% 0 0.00% 0 0.01% New Zealand
19 1 0.05% 1 0.11% 1 0.03% Thailand
20 1 0.05% 1 0.11% 1 0.02% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23